Módulos opcionais de especialización

Módulo opcional de Lingüística española (12 ECTS)

Os estudantes adquirirán competencias específicas para a análise da lingua española. O obxectivo é facer comprensíbeis algúns temas de investigación actual sobre español, especialmente naquelas parcelas cultivadas polo profesorado da área de Lingua española. Preténdese familiarizar ao alumnado co deseño, planificación e desenvolvemento de temas e proxectos de investigación e incentivar a súa participación en actividades científicas encamiñadas a mellorar os estudos sobre a lingua española. Competencias:

  1. Desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas (capacidad de síntesis, de análisis, pensamiento crítico e integración de conocimientos) necesarias para obtener un perfil investigador en el área: creatividad, iniciativa, autonomía, flexibilidad, exigencia y autoconfianza.
  2. Capacidade para realizar comentarios metalingüísticos, expoñer problemas con claridad e propor solucións concretas.
  3. Dominio de programas informáticos específicos para o tratamento de textos e datos lingüísticos.
  4. Fomento da capacidade reflexiva mediante a interacción entre coñecementos teóricos e a súa aplicación práctica.
  5. Dominio das ferramentas necesarias para a investigación (recollida de datos e bibliografía, selección e sistematización de ambos os dous, comparación de traballos científicos, etc.).
  6. Aptitude para aplicar métodos de análise concretos a problemas específicos da lingua española.
  7. Capacidade para elaborar traballos de investigación nalgún dos campos propostos nos seminarios.

Materias

> Temas de gramática, semántica e análise do discurso (6 ECTS)

Este curso ofrece un estudio en profundidad de algunos temas actuales de gramática, semántica y análisis del discurso. Se trata de un seminario avanzado de temática variable. Parte de la información proporcionada en dos cursos básicos, que versan sobre sintaxis, semántica y análisis del discurso. Por tanto, continúa explorando estructuras morfológicas, sintácticas, léxicas y discursivas que se encuentran en las lenguas naturales. El énfasis del curso reside en la resolución de algunos problemas que surgen al analizar los datos del español y de lenguas próximas.

[Máis información en PDF]

> Problemas formulados na investigación lingüística sobre español (6 ECTS)

Seminario avanzado de temática variable, centrado en la presentación y discusión de algunos proyectos de investigación en los que está inmerso el profesorado del área de Lengua española. Un objetivo de este seminario es iniciar a los estudiantes en la práctica de la investigación en un ambiente de discusión abierta sobre temas concretos. Se presentarán problemas de análisis específicos de la investigación actual, así como algunos intentos de desentrañar las claves argumentativas de dichos problemas. Se examinarán propuestas específicas de solución, así como sus límites.

[Máis información en PDF]

Última modificación: Mércores, 14 de Abril de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela