Módulo de formación básica (30 ECTS)

Competencias

  1. Bo coñecemento dos principios básicos, as técnicas fundamentais e algúns resultados destacados da investigación actual en semántica, gramática e lingüística aplicada
  2. Comprensión de problemas de análise específicos en ámbitos diversos: gramática, análise do discurso, lingüística de corpus e psicolingüística
  3. Capacidade para seleccionar tipos de datos segundo os modelos teóricos, a orientación e os obxectivos da análise
  4. Obtención dun nivel de formación teórica que permita comprender e valorar criticamente a bibliografía lingüística especializada
  5. Manexo eficiente dos procesos de seleción e clasificación de materiais lingüísticos e dominio dos instrumentos para a súa análise
  6. Dominio da expresión oral e escrita que asegure a redación de bos textos ou discursos
  7. Preparación axeitada para escribir unha disertación sobre un tema de lingüística

Materias

> Psicolingüística e Adquisición da lingua (6 ECTS)

Os contidos do seminario subraian sobre todo o papel da Lingüística no estudo de manifestacións verbais singulares como é o caso da linguaxe infantil. A proxección aplicada de procedementos de análise e de conceptos extraídos da Lingüística resulta indispensable para abordar as peculiaridades comunicativas da fala dos nenos e para contemplar a súa posíbel avaliación en situacións especiais de transtorno. O curso versará sobre os aspectos seguintes:

Enfoques lingüísticos para el estudio de usos verbales especiales.
Desarrollo del lenguaje y Lingüística de los usos.
Importancia delos corpus en el estudio de la adquisición de la lengua.
La relevancia de estudiar el habla infantil.
Rasgos genuinos en la lengua de los niños.
Lugares comunes en la adquisición de la lengua.
El corpus koiné de habla infantil.
¿Por qué es necesario valorar el lenguaje en proceso según sus peculiaridades?
¿Cómo evaluar el habla infantil?

[Máis información en PDF]

> Cuestións fundamentais de gramática e semántica (6 ECTS)

Este curso versará sobre un conjunto de temas nucleares de la lingüística funcional. El objetivo consiste en proporcionar al alumno una formación especializada en teoría gramatical y semántica, por lo que el curso se concentrará en aspectos de la estructura sintáctica de las unidades, funciones sintácticas y semánticas, el papel del lexicón, la vinculación entre estructura sintáctica y semántica, tanto en unidades simples como en unidades complejas. El enfoque adoptado podrá ser tanto sincrónico como diacrónico. Los temas específicos de cada curso se adecuarán al nivel de los alumnos y comprenderán conceptos como los siguientes: Predicados y argumentos. Predicación nuclear y marcos predicativos. Satélites. Estados de cosas y funciones semánticas. Tipología aspectual de los estados de cosas. Predicados no verbales. Auxiliaridad y copulatividad. Transitividad e intransitividad. Diátesis. Orden de constituyentes y estructura informativa. Tiempo, aspecto y modalidad. Negación. Coherencia referencial. Frases nominales, pronombres. Estructuras complejas.

[Máis información en PDF]

> El estudo do discurso. Discurso e sociedade. Discurso e gramática (6ECTS)

Discurso e sociedade: A relevancia da análise da interacción social para os estudos discursivos e gramaticais. Diferentes enfoques dos estudos socio-discursivos e os seus correspondentes propósitos. Métodos e recursos de análises básicas da Etnografía da Comunicación, a Análise da Conversación, a Socilingüística Interaccional e Análise Crítica do discurso, coa fin de: (a) estudar socio-discursivamente o discurso; (b) analizar a indexicalidade social dende unha metodoloxía cualitativa: identidades e ideoloxías lingüísticas; (c) valorar a fluidez e eficacia comunicativa dos diferentes recursos lingüísticos empregados na interacción; (d) detectar e explicar socio-discursivamente conflitos comunicativos; (e) aplicar os resultados da análise á planificación e á xestión da comunicación.

Discurso e gramática: Estudo das relacións entre sintaxe e discurso dende unha perspectiva funcional, cognitiva e emerxentista, concebindo a sintaxe como a convencionalización de tendencias que se orixinan na práctica discursiva.
O enfoque discursivo-funcional e a hipótese da gramática emerxente. Modelos baseados no uso. As bases discursivas da sintaxe da cláusula. A estrutura argumental da cláusula. Núcleo e periferia. A transitividade. A codificación gramatical dos participantes.

[Máis información en PDF]

> Métodos de investigación en lingüística (6 ECTS)

Con este curso se pretende hacer accesibles a los alumnos el conjunto de técnicas que integran la metodología actual de la investigación lingüística, como parte del método científico, y presentar con detalle los pasos del proceso investigador. Abordará temas como los siguientes: Fundamentos de la investigación lingüística. Diseño, desarrollo y confección de monografías científicas. El estatus científico de la lingüística. La lingüística basada en el análisis de corpus. Tratamiento estadístico de los datos lingüísticos. La metdología de la lingüística contrastiva.

[Máis información en PDF]

> Métodos en lingüística de corpus e procesamento da linguaxe natural (6 ECTS)

[Máis información en PDF]

O curso pretende entrenar o alumno no manexo e aproveitamento de bases de datos lingüísticas. presentaranse diferentes tipos de datos e discutiranse os métodos usados para a construción de corpus de linguaxe natural. Entre os temas tratados destacan o deseño e a anotación de corpus lingüísticos, a extracción de información e o seu uso na análise lingüística.

Última modificación: Mércores, 14 de Abril de 2010
© Universidade de Santiago de Compostela